Le Lieu Commun

BarBidule
Le bar bidule - 21/22 quai Paul Bert - Tours